Medlemmer :

 
>> Vedtægter

>>
Nye medlemmer

>> LINKS

<<
Forside
 
 
 


VEDTÆGTER FOR SAK’s grafiske kælder :

§1            

Foreningens navn er SAK’s grafiske kælder.
Foreningen har hjemsted på SAK, Svendborg.

§2            

Foreningens formål er at drive SAK’s grafiske kælder, for her at give medlemmerne mulighed for at arbejde med de grafiske udtryksformer.
Foreningen skal være et tilbud til den enkelte, der ønsker at styrke sine kreative sider, og samtidig et vægtigt og inspirerende aktiv for medlemmerne og det kunstinteresserede publikum på Sydfyn.

§3

Stk 1         
Medlemskab kan opnås af udøvende grafikere, der ønsker at støtte foreningens formål.

Stk 1,1      
For opnåelse af medlemskab skal man over for et af bestyrelsen nedsat udvalg ved forevisning af grafiske arbejder kunne dokumentere, at man behersker de grafiske teknikker i et sådant omfang, at værkstedets faciliteter og værktøjer ikke misbruges eller ødelægges, samt at den enkeltes sikkerhed under arbejdet er i orden.

Stk 1,2      
For dokumentation af medlemskab skal ethvert medlem kunne forevise gyldig kvittering for betalt kontingent. (både til SAK og værkstedet)

Stk 2        
Udmeldelse skal ske skriftligt inden udgangen af kalender året for at have virkning for det efterfølgende år.

Stk 3        
Såfrem et medlem efter bestyrelsens skøn modarbejder foreningens formål og interesser, eller optræder på uværdig måde, kan bestyrelsen straks ekskludere det pågældende medlem, der dog har ret til at forlange afgørelsen prøvet ved nærmest flg. ordinære generalforsamling, når han skriftligt har stillet krav om det inden 14 dage efter at eksklusionen er blevet ham meddelt.

Et sådant ekskluderet medlem har ikke krav på tilbagebetaling af kontingent eller dele heraf, samt på nogen som helst af foreningens midler eller ejendele.

Stk 4        
Foreningens regnskab revideres af en af foreningen på generalforsamlingen valgt revisor.

§4

Stk 1         
Foreningen forpligtes ved underskrift af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden.

Stk 2        
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

Stk 3        
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§5

Stk 1         
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som er beslutningsdygtige, når mindst 3 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede og enige.

Afgørelser træffes i øvrigt ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk 2        
Bestyrelsesmøder afholdes hvert halve år, i forbindelse med optagelse af nye medlem
Formanden har ansvaret for indkaldelse til møderne, der skal ske skriftligt, med angivelse af dagsorden. Hvis 3 af bestyrelsesmedlemmerne kræver det, skal der indkaldes til bestyrelsesmøde.

§6

Stk 1         
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af januar kvartal.

Generalforsamlingen indkaldes ved brev til samtlige medlemmer, med angivelse af tid og sted, med mindst 14 dages varsel. Dagsorden skal indeholde punkterne:

Formandens beretning, regnskab, indkomne forslag samt valg til bestyrelsen.

Stk 2        
Forslag der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, må, for at blive opført på dagsordenen, senest 6 dage inden generalforsamlingen, indleveres skriftligt til bestyrelsen for foreningen.

§7

Stk 1         
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 5 medlemmer af foreningens medlemmer.

Stk 2        
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år og afgår skiftevis
Der vælges i lige år 2, mens der i ulige år vælges 3.

Stk 3        
Der vælges endvidere hvert år 1 suppleant samt 1 kontakt person som samtidig sidder i SAK’s bestyrelse .

Stk 4        
Generalforsamlingen fastsætter kontingent til foreningen.

§8             

Bestyrelsen, der konstituerer sig på det første møde efter generalforsamlingen, vælger blandt sine medlemmer en formand, en kasserer, en sekretær, en ansvarlig for materialeindkøb og en ansvarlig for kurser/nye medlemmer.

§9            

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen beslutter det, og indkaldes, hvis mindst 2/3 af foreningens medlemmer skriftligt forlanger det. Indkaldelse skal ske, med mindst 14 dages varsel, ved et brev til samtlige medlemmer, med angivelse af dagsorden.

§10           

Vedtægtsændringer kræver en majoritet på mindst 2/3 af de afgivne stemmer på en generalforsamling.

§11 

Til foreningens opløsning kræves en majoritet på mindst 2/3 af de afgivne stemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 14 dages mellemrum.

§12
Ved foreningens opløsning skal foreningens formue anvendes til kulturelle formål, efter indstilling fra foreningens sidste generalforsamling.

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling foråret 1994, samt ændret på ekstraordinær generalforsamling den 23. marts 1995. Ændret ved ekstraordinær generalforsamling, ved flytning til nye lokaler på SAK foråret 2006.


til top

 

 
 
  KILK TIL SAK`S HJEMMESIDE `s Grafiske Kælder Vestergade 27 - 31 kld. 5700 Svendborg tlf: 62 22 44 70